Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Inscripció Producció Vegetal

Tràmit per a la inscripció de qualsevol persona física o jurídica al registre d’operadors/es del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per obtenir la certificació ecològica de l’activitat de producció vegetal.

Tota la informació per a tramitar les inscripcions al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) la podeu consultar al web del Consell, trobareu guies, informació de quotes i tota la documentació que cal presentar.
 

www.ccpae.cat 

Formes de tramitació

 • Telemàticament

  Si no disposeu de signatura electrònica o certificat digital podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil.

  És un sistema d'identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils que el
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en col·laboració amb l'Administració de
  la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per fer tràmits amb les
  administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

  Avantatges de l’idCAT Mòbil:

  • Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
  • No cal recordar cap contrasenya ni PIN
  • No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
  • És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
  • És gratuït

  En menys d’un minut podeu obtenir l’idCAT Mòbil accedint a https://idcatmobil.seu.cat.

  Per més informació podeu consultar les píndoles de suport del Consorci AOC següents:

Documentació que cal aportar

Els formularis obligatoris següents: 
 • FR012 Sol·licitud d'inscripció per a la producció vegetal.
 • Annex 1 - FR012 Descripció de l’explotació i mesures per a la producció ecològica.
 • FR351 Acord de certificació.
 • FR386 Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA.

*Si s'ha fet el pagament de la quota d'inscripció mitjançant transferència bancària, cal adjuntar el comprovant del pagament indicant el nom de la persona física o jurídica sol·licitant en el concepte de l'operació.

 
Documentació obligatòria a adjuntar amb la sol·licitud:
 • Fotocòpia del DNI/NIE del/de la titular o representant legal.
 • Fotocòpia del NIF/CIF (en cas que el titular sigui persona jurídica).
 • Estatuts de la societat (en cas que el titular sigui persona jurídica). Nomenament del/de la representant legal de l’empresa, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa si el representant no figura en els Estatuts.
 • Còpia de la DUN (Declaració Única Agrària) signada i amb el resguard de presentació al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agendra Rural. 
 
Annexos específics, en el cas que sigui procedent:

Si les parcel.les que es sol.licita inscriure ja estaven inscrites al CCPAE per un altre operador heu d'aportar:

 • Annex 3 - FR012 Notificació de parcel·les que fins ara han estat inscrites en el CCPAE per un altre operador.

En el cas d'utilitzar serveis d'emmagatzematge d'empreses que no disposen del certificat de la producció ecològica (per exemple, la contractació d'una cambra frigorífica per l'emmagatzematde de producte), complimentar i signar per a cadascuna de les parts:

 • Annex 4 - FR012  - Comunicació d’autorització de serveis externs d’emmagatzematge.

En el cas d'inscriure l'activitat de proveïdors de material de reproducció vegetativa, cal presentar:

 • Annex 5 - FR012 - Memòria tècnica per a proveïdors de plantes de viver (producció sense sòl).
  • Justificant d'inscripcó al Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal.
  • Plànol de situació i emplaçament de cadascun de les instal·lacions a inscriure.
  • Plànol o croquis de les instal·lacions a inscriure: magatzems (de maquinària, de llavors/material vegetal, fertilitzants, fitosanitaris, substrats) cambra de pre germinació, hivernacles, túnels, zona de manipulació de les llavors/material vegetal.

Si es considera que alguna de les parcel·les a inscriure té risc de contaminació per deriva dels possibles tractaments amb productes no autoritzats en producció ecològica que es facin en parcel·les cultivades de forma no ecològica amb les que limitin, adjuntar:

 • Annex 6 - FR012 Mesura cautelar de risc de contaminació per deriva.

En el cas de realitzar producció paral·lela (producció en ecològic i en convencional de la mateixa varietat o varietats que no es puguin diferenciar) de cultius perennes segons l’article 9.8 del Reglament (CE) 2018/848 cal emplenar:

 • Annex 7 - FR012 Pla de conversió i/o de mesures de control de producció paral·lela.

En el cas que les parcel·les compleixin l’excepció que defineix l’article 10.3 del Reglament (CE) 2018/848 podeu complimentar:

 • Annex 8 - FR012 Sol·licitud de reconeixement d’inici del període de conversió.

 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic