Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Inscripció Elaboració, Comercialització, Importació, exportació.

Tràmit per a la inscripció de qualsevol persona física o jurídica al registre d’operadors/es del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica per obtenir la certificació ecològica de l’activitat d’elaboradors, comercialitzadors i/o importadors.

Tota la informació per a tramitar les inscripcions al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) la podeu consultar al web del Consell, trobareu guies, informació de quotes i tota la documentació que cal presentar.
 

Formes de tramitació

 • Telemàticament

  Si no disposeu de signatura electrònica o certificat digital podeu obtenir el vostre idCAT Mòbil.

  És un sistema d'identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils que el
  Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), en col·laboració amb l'Administració de
  la Generalitat de Catalunya, ofereix a la ciutadania i que es pot utilitzar per fer tràmits amb les
  administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya.

  Avantatges de l’idCAT Mòbil:

  • Permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador
  • No cal recordar cap contrasenya ni PIN
  • No requereix la instal·lació de cap tipus de programari
  • És un sistema segur i no caduca pel transcurs del temps
  • És gratuït

  En menys d’un minut podeu obtenir l’idCAT Mòbil accedint a https://idcatmobil.seu.cat.

  Per més informació podeu consultar les píndoles de suport del Consorci AOC següents:

Documentació que cal aportar

Els formularis obligatoris següents:
 • FR019 Sol·licitud i annexos d'inscripció per a l'elaboració, comercialització i/o importació.
 • Annex 1 - FR019 Memòria Descriptiva de l'Activitat
 • FR351 Acord de certificació.
 • FR386 Ordre de domiciliació de dèbit directe SEPA.*

*Si s'ha fet el pagament de la quota d'inscripció mitjançant transferència bancària, cal adjuntar el comprovant del pagament indicant el nom de la persona física o jurídica sol·licitant en el concepte de l'operació.

Documentació obligatòria a adjuntar amb la sol.licitud:

 • Fotocòpia del DNI/NIE del/de la titular o representant legal.
 • Fotocòpia del NIF/CIF (en cas que el titular sigui persona jurídica).
 • Estatuts de la societat (en cas que el titular sigui persona jurídica). Nomenament del/de la representant legal de l’empresa, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa si el representant no figura en els Estatuts.
 • Còpia actualitzada de tots els registres generals de les activitats que es comuniquen:
  • Registre d’indústries (RIAAC).
  • Registre de sanitat (RGS, RSIPAC).
  • Registre d’embotellador (RE).
  • Registre d’importadors del MAPA, etc...
  • Registre oficial de proveïdors de material vegetal.
  • Altres.
  • En cas que la seva activitat no necessiti disposar de RGS (registre general sanitari), caldrà adjuntar document justificatiu de l’autoritat corresponent.
 • Plànol de situació i emplaçament de l’empresa.
 • Plànol de la planta general on figurin la maquinària i la zona d’emmagatzematge dels productes ecològics.
 • Diagrama de flux.
 • Memòria Tècnica signada pel represetnant legal amb la descripció de l’activitat on consti el procés de recepció, d’elaboració, d’emmagatzematge i d’expedició dels productes amb dret a les indicacions protegides referents a la producció agrària ecològica.

 Annexos a adjuntar en funció de l'activitat en el cas que sigui procedent:

 • En cas de sol.licitar la inscripció al registre d'importadors del Consell: Annex 2 FR019 Memòria descriptiva complementària d'empreses importadores de països tercers
 • En cas de subcontractació dels serveis d'emmagatzematge: Annex 3 FR019 Comunicació d'autorització de serveis externs d'emmagatzematge
 • En cas de subcontractació de l'activitat o d'alguna part de l'activitat: Annex 4 FR019 Comunicació activitat subcontractada
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic