Identifica't

Accés amb usuari i clauPer a realitzar aquesta acció cal identificar-se amb certificat digital.

Tràmit amb certificat Ampliació Elaboració, Comercialització, Importació, Exportació

Tràmit per sol·licitar qualsevol addició en les dades inscrites al registre del Consell per part dels operadors ja inscrits. Per exemple:

 • La inscripció a una nova secció o una nova família del registre.
 • Un nou domicili de les instal·lacions o granges.
 • Sotmetre a control noves parcel·les o nova espècie animal.
 • Sotmetre a control una activitat corresponent a una nova orientació productiva.

Consulteu al web del Consell la documentació requerida per a cada activitat a inscriure: enllaç

Documentació que cal aportar

 

Els formularis obligatoris següents:
 • FR019 Sol·licitud i annexos d'ampliació per a l'elaboració, comercialització i/o importació.
 • Annex 1 FR019 Memòria Descriptiva de l'Activitat
 • En cas de no tenir les quotes domiciliades, s'ha de presentar el justificant del pagament de la quota d'ampliació

Documentació obligatòria a adjuntar amb la sol.licitud:

 • Memòria Tècnica signada pel representant legal amb la descripció de l’activitat, on consti el procés de recepció, d’elaboració, d’emmagatzematge i d’expedició dels productes amb dret a les indicacions protegides referents a la producció agrària ecològica
 • Diagrama de flux. 
 • Còpia actualitzada de tots els registres generals de les activitats que es comuniquen:
  • Registre d’indústries (RIAAC).
  • Registre de sanitat (RGS, RSIPAC).
  • Registre d’embotellador (RE).
  • Registre d’importadors del MAPA, etc...
  • Registre oficial de proveïdors de material vegetal.
  • Altres.
  • En cas que la seva activitat no necessiti disposar de RGS (registre general sanitari), caldrà adjuntar document justificatiu de l’autoritat corresponent.
 • Plànol de situació i emplaçament de l’empresa.
 • Plànol de la planta general on figurin la maquinària i la zona d’emmagatzematge dels productes ecològics.

 Annexos a adjuntar en funció de l'activitat en el cas que sigui procedent:

 • En cas de sol.licitar l'ampliació al registre d'importadors del Consell: Annex 2 FR019 Memòria descriptiva complementària d'empreses importadores de països tercers
 • En cas de subcontractació dels serveis d'emmagatzematge: Annex 3 FR019 Comunicació d'autorització de serveis externs d'emmagatzematge
 • En cas de subcontractació de l'activitat o d'alguna part de l'activitat: Annex 4 FR019 Comunicació activitat subcontractada

 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE
C. del Doctor Roux, 80 3a
08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
E-mail: ccpae@ccpae.cat
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic